Personal Training Sopimusehdot

Personal Training sopimuksen yleiset ehdot
1)ASIAKASSOPIMUS (myöhemmin “sopimus”).
Sopimus on tehtävä kirjallisesti osapuolten kesken. Sopimuksen osapuolet ovat palveluntarjoaja ’Tmi Couple Of Hooks (Personal Trainer Natasa Höök’ (myöhemmin ’Toimittaja’) ja
palvelun käyttäjä (myöhemmin ’Asiakas’). Sopimus katsotaan tehdyksi molempienosapuolten allekirjoitettuasopimuksen.
Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle toimittajan tarjoamiapalveluita (myöhemmin palvelut’), jolloin sopimuksen allekirjoittanut yritys tai yksityishenkilö vastaa sopimuksen tekemisestä ja kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista. Asiakas kuitenkin sitoutuu käyttäytymään tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Myös ostettuaan tuotteen nettikaupasta asiakakkaan katsotaan allekirjoittaneen ja hyväksyneen sopimusehdot.
2) ASIAKKUUS
Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoitushetkestä alkaen kunnes se irtisanotaan toisen osapuolen toimesta sopimuksen yleisten ehtojen kohdan 7. mukaisesti. Mikäli sopimus on määr itelty määräaikaiseksi niin sitä ei voida irtisanoa sopimuksessa määritellyn sopimus kauden aikana. Määräaikaisen sopimuksen palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan ja mikäli Asiakas ei käytä palveluita sopimuskauden aikana niin palvelut katsotaan vanhentuneiksi eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle.
Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää.
3) PALVELUIDEN HINNAT
Palveluiden hinnat määräytyvät kunkin sopimustyypin osalta
erikseen. Toimittajalla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin hinnanmuutos astuu voimaan. Jos sopimus on määräaikainen, hinnanmuutos tulee voimaan kuitenkinvasta sopimusjakson päätyttyä.
Määräaikaisen sopimusjakson aikana toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja ainoastaan, mikäli palveluihin liittyvä arvonlisävero muuttuu taipalveluita tulee koskemaan jokin uusi vero tai julkinen maksu.
4) MAKSUTAVAT
Maksutapana on lasku tai maksu nettikaupassa. Maksuehto laskulle on neljätoista (14) päivää. Toimittaja varaa oikeuden olla hyväksymättä korttimaksuja, käteismaksuja tai liikuntaseteleitä. Asiakas voi valita sopimuksen maksutavaksi joko kertamaksun tai
kuukausittai sen maksun, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisen sopimuksen kesto on enemmän kuin yksi (1) kuukausi.
Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle ellei sopimus purkaannu Toimittajasta johtuvasta syystä.
5) SOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN
Sopimus voidaan jäädyttää ennalta määritellyksi ajanjaksoksi, kuitenkin enintään vuodeksi, sairauden, vamman, raskauden tai asevelvollisuuden suorittamisen johdosta. Jäädytyksen tulee olla kestoltaan vähintään neljä (4) viikkoa. Jäädytyksen aikana Asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy eikä Toimittajalla ole velvollisuutta tuottaa Asiakkaallepalveluita.Aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevienmaksujen hyväksi. Sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan. Sopimuksen jäädyttämisestä tulee sopia Toimittajan kanssa etukäteen kirjallisesti, paitsi tapaturmantai äkillisen sairastapauksen johdosta, jolloin Asiakkaan tuleesopia siitä Toimittajan kanssa heti kun se on kohtuudella odo tettavissa mahdollista. Jäädyttämiseen vaaditaan lääkärintodistus tai virallinen todistus asevelvollisuuden suorittamisesta. Toimittaja vahvistaa myöntämänsä jäädytyksen kirjallisesti.
6) TAPAAMISTEN PERUUTUKSET
Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja palveluiden osalta. Mikäli Asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen (fyysinen, puhelu, skype-puhelu) niin hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia Toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohta siirretään toiseen, molemmilleosapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää Toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista.Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken jase edellyttää Toimittajan kirjallistahyväksyntää. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä.Yhteisen tapaamisajankohdan siirto ei ole mahdollista Asiakkaan toimesta, mikäli palvelusopimuksen kohteena ovat Toimittajan tuottamat pienryhmävalmennuspalvelut.
7)SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimussiten, että sopimus päättyyi rtisanomisilmoituksesta seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos Asiakas rikkoosopimustaanlaiminlyömällämaksujensasuorittamisen siten, että Asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta huolimatta tämä ei kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä ole maksanut maksujaan.
8)SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli sopimuksen jäädyttäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan
tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta purkuperusteesta.
Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös silloin, kun Toimittaja
olennaisesti rikkoo sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaasopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessasopimusta.
9) SAATAVIEN PERINTÄ
Laskulla maksettaessa Toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle laskuneljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos
Asiakas ei ole suorittanutsopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää A
siakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei edelleenkään makseta, lähettää
Toimittaja toisen muistutuslaskun neljätoista (14) päivää edellisen laskun lähettämisestä. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään Asiakkaalta. Jos laskua ei viimeisen muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään Toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimus
Asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaanmaksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä
Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.
10) HENKILÖTIEDOT
Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se
tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla. Asiakassopimuksen allekirjoittamalla Asiakas hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamiseen toimittajalta eli Toimittajallavoi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita jasuoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin millointahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.
11)TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat
Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä.
Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping- aineiden vaikutuksen alaisena.Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä että Asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.
12) MUUT EHDOT
Sopimukseen sisältyy ainoastaan sopimukseen kirjatut palvelut. Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset muut kustannukset, kuten esimerkiksi tila – ja välinevuokran.